FANDOM


Masaru Nijino là cha của Yume Nijino và chồng của Kyoko Nijino . Anh ta là chủ một tiệm bánh ở nhà của Yume.

Sinh học Sửa đổi

Xuất hiện Sửa đổi

Nhân cách Sửa đổi

Tiểu sử Sửa đổi

  • Masaru rất giống với Sōta Otoshiro từ Aikatsu gốc!loạt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.